Глаголы «գալ» — приходить/приезжать, «տալ» — давать

Masha Причастия настоящего времени глаголов գալ и տալ имеют форму: գալիս и տալիս.ես գալիս եմ — ես չեմ գալիսդու գալիս ես — դու չես գալիսնա գալիս է — նա չի գալիսմենք գալիս ենք — մենք չենք գալիս դուք գալիս եք — դուք չեք գալիսնրանք գալիս են — նրանք չեն գալիս ես տալիս եմ — ես չեմ տալիս դու տալիս ես — դու չես տալիս նա տալիս է — նա չի տալիս մենք տալիս ենք — մենք չենք տալիս դուք տալիս եք — դուք չեք տալիսնրանք տալիս են — նրանք չեն տալիս 12 сентября 2013 (13:52:40)